نوشته‌ها

معرفی روش و استاندارد راهنمای تعیین دوره های زمانی كالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری – استاندارد ملی ایران ISIRI 12964

ادامه متن

4+

استاندارد ISO 10012:2003 سیستم مدیریت اندازه گیری – الزامات فرآیندها و تجهیزات

ادامه متن

13+