نوشته‌ها

هفده توصیه تاکتیکی بهبود مدیریت و عملیات برای شرکت های تولیدی قطعه ساز در شرایط کنونی

ادامه متن

7+

مدارک و مستندات پیاده سازی و اخذ گرید الزامات ساپکو ایران خودرو SSR2

ادامه متن

14+

فایل الزامات سازه گستر سایپا، SPC، MSA، اثربخشی کلی تجهیزات OEE و هزینه های کیفیت

ادامه متن

6+