نوشته‌ها

معرفی روش و استاندارد راهنمای تعیین دوره های زمانی كالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری – استاندارد ملی ایران ISIRI 12964

ادامه متن

4+

توضیح قابلیت ردیابی اندازه گیری سیستم ایزو ISO 9001 و IATF 16949 با استاندارد ملی INSO 16358 و خط مشی ILAC-P10

ادامه متن

5+

واژگان و اصول ارزیابی انطباق، ISO IEC 17000 و استاندارد واژه نامه اندازه شناسی ISIRI 4723

ادامه متن

7+

استاندارد ISO 10012:2003 سیستم مدیریت اندازه گیری – الزامات فرآیندها و تجهیزات

ادامه متن

12+

متن الزامات عمومی سیستم مدیریت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون ISO 17025

ادامه متن

13+