نوشته‌ها

واژگان و اصول ارزیابی انطباق، ISO IEC 17000 و استاندارد واژه نامه اندازه شناسی ISIRI 4723

ادامه متن

7+

استاندارد ISO 10012:2003 سیستم مدیریت اندازه گیری – الزامات فرآیندها و تجهیزات

ادامه متن

13+

متن الزامات عمومی سیستم مدیریت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون ISO 17025

ادامه متن

13+