کاربرد تفکر جانبی در حل مسئله – نمونه یک داستان و معمای مدیریتی

ادامه متن

تحلیل نکته مدیریتی داستان سوال و جواب آلیس و گربه در سرزمین عجایب

ادامه متن

این متد تحلیل و تصمیم گیری، خاص مدیران ارشد سنتی است

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب، برای مدیران و کارشناسان شرکت های صنعتی استان خراسان – مشهد

ادامه متن

ساختار سازمانی، کارکردهای آن و عوامل موثر بر طراحی چارت سازمانی

ادامه متن