نمونه شناسنامه شاخص کلیدی عملکرد فرآیندهای کسب و کار برای مستندسازی و استاندارد کردن شاخص‌ها

نمونه شناسنامه شاخص کلیدی عملکرد برای مستندسازی و استاندارد کردن شاخص‌ها

ادامه متن

نگرش و تفکر زیربنایی مدیریت ریسک – سه نوع نگاه و رویکرد به محیط و تحولات

نگرش و تفکر زیربنایی مدیریت ریسک – سه نوع نگاه و رویکرد به محیط و تحولات آن

ادامه متن

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها - کدام یک از این موارد، ریسک می باشند

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها – کدام یک از این موارد، ریسک می‌باشند؟

ادامه متن

گزارش را چطور بنویسیم تا موافقت گیرنده را بگیرد ۳

گزارش را چطور بنویسیم تا با احتمال بالاتری موافقت گیرنده را بگیرد؟

ادامه متن

جلسه مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مشاوران مدیریت شهرداری جهت هم اندیشی و تقدیر و تشکر

جلسه تقدیر مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی از مشاوران مدیریت شهرداری

ادامه متن