نکات و اقدامات مهم در فرآیند تبدیل یک همکار به سرپرست یا مدیر واحد در سازمان

۹ اقدام و نکته مهم در تبدیل یک همکار به سرپرست یا مدیر

ادامه متن

آموزش حل مسئله تمرین و نمونه حل مسئله – شناسایی علتهای ریشه ای عدم رعایت اصل وحدت فرماندهی

نمونه حل مسئله – تعریف مسئله و شناسایی علت‌های ریشه‌ای

ادامه متن

آموزش حل مسئله با روش پنج چرا - شناسایی و رفع علت ها و علت ریشه ای حسین عبدی مدرس حل مسئله

حل مسئله از طریق شناسایی علت ریشه‌ای با روش پنج چرا – تکنیکی ساده اما نیرومند

ادامه متن

نمودارهای نمایش داده ها و تحلیل اطلاعات ممیزی نسبت به تفکیک واحدها ۱

نمایش بصری و نموداری کردن داده های ممیزی داخلی سیستم مدیریت سازمان

ادامه متن

تعریف مسئله و بیان مسئله را چه کسی انجام داده فرق می کند

این که تعریف مسئله و بیان مسئله را چه کسی انجام داده فرق می‌کند؟ مهم است؟

ادامه متن