موردکاوی ارزیابی عوامل درونی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و ارزیابی بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک - شرکت تولیدکننده قطعه خودرو

نمونه تحلیل محیط و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک شرکت تولیدی

ادامه متن

مدیریت تغییرات دانش سازمانی در واحد قالبسازی

موردکاوی ضرورت مدیریت دانش در یک شرکت تولیدی – استخراج دانش فنی و مدیریت تغییر در فرآیند مدیریت ابزار و واحد قالبسازی

ادامه متن

بررسی دانش و درس آموخته های اقدام اصلاحی برای حل مسئله خطاپذیری در کنترل مدارک فنی فرآیند خرید و تأمین

ادامه متن

مصاحبه روزنامه اصفهان زیبا با حسین عبدی درباره عدم تولید داخلی کالاهای ساده

ادامه متن

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت منابع انسانی – قسمت دوم

ادامه متن