تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

ادامه متن

همپوشانی نقش ها در شرکتهای فامیلی و کسب وکارهای خانوادگی

ادامه متن

تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان - پاسخگویی را بایستی از مدیران و کارکنانی بخواهیم که به آن ها مسئولیت ها را محول کرده و متناسب با آن، اختیارات را تفویض نموده ایم

پیامد عدم تناسب بین مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان در سازمان – فیلم

ادامه متن

دانش به‌عنوان دارایی و سرمایه سازمان

دانش به‌عنوان دارایی و سرمایه سازمان ویژگی هایی دارد

ادامه متن