سه پرونده انتخاب سرپرست تولید شرکت – یک داستان مدیریتی

ادامه متن

چه قدر برای در اختیار گرفتن یک پست مدیریتی آمادگی دارید؟ با چند معما به طعم لطیفه، خود را تست کنید

ادامه متن

اگر می خواهید خروجی سیستمی را تعیین کنید دست کم یک عامل کنترلی در آن تعبیه کنید – داستان مدیریت

ادامه متن

علت وقوع برخی مسائل، ما خودمان و تصمیم های مان هستیم، در حالی که ممکن است بی خبر باشیم

ادامه متن

کاربرد تفکر جانبی در حل مسئله – نمونه یک داستان و معمای مدیریتی

ادامه متن