شرح خدمات مشاوره مدیریت دانش

دانسته ها، دانش و فن در اختیار سازمان شایسته توجه و تدبیر می باشد و بر سازمان فرض است مانند آن چه دیگر دارایی ها را که به صورت نظام مند و با روشی مناسب اداره می کنیم به مدیریت دانش سازمانی نیز بپردازیم.

پیش از طراحی و چگونگی استقرار فرآیند و سیستم‌های مدیریت دانش سازمان مهم است که فرآیندهای سیستم مدیریت، واحدهای سازمانی و کلیه فعالیت های مرتبط مطابق رویکردهای رایج و معتبر مورد ارزیابی و ممیزی قرار گیرند تا شناخت کافی از سازمان، عملیات و فعالیت‌های آن به‌دست‌آید.

 

طرح اقدام و مراحل کلی پروژه مشاوره مدیریت دانش

 1. شناخت وضع موجود شرکت بر اساس ارزیابی دانش سازمان مطابق مدل سازمان بهره وری آسیایی
 2. ارائه گزارش ارزیابی اولیه از وضعیت فرآیند مدیریت دانش و شرایط منابع دانشی
 3. تهیه گانت چارت پروژه و زمانبندی آن
 4. تعریف نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمان
 5. طراحی یا بازطراحی ساختار سازمانی در حوزه مدیریت دانش
 6. ایجاد تفکر و نگاه استراتژیک به منابع دانشی و چگونگی رویکرد به مدیریت استراتژیک دانش سازمانی نزد مدیران ارشد و میانی سازمان
 7. برنامه‌ریزی سیستم اجرایی مدیریت دانش در راستای استراتژی های کلان کسب و کار و هماهنگ با استراتژی های سطح کارکردی همچون استراتژی تولید، استراتژی مالی، استراتژی مدیریت دارایی های سازمان و . . .
 8. ایجاد مکانیزم های موثر برای شناسایی دانش گران واجد شایستگی
 9. طراحی رویه انجام فعالیت های اصلی فرآیند مدیریت دانش
 10. تهیه و تدوین مستندات مورد نیاز
 11. طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی و ارزشیابی دانش گردآوری شده
 12. ترسیم نقشه دانش سازمان
 13. تعیین اهداف و نیازهای دانشی سازمان
 14. طرح ریزی و اجرای مکانیزم های موثر جلب مشارکت کارکنان در تدوین، مستندسازی و به اشتراک گذاشتن دانش
 15. تعیین رویکردهای ایجاد و گسترش توانمندسازهای مدیریت دانش
 16. طراحی رویه ها و مکانیزم های مناسب انگیزش نیروهای دانشی سازمان در جهت ایفای نقش موثر در سیستم مدیریت دانش با توجه به بافت و ماهیت سازمان
 17. اجرای رویه های ممیزی دانش سازمانی
 18. بررسی زمینه های پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت دانش ISO 30401:2016
 19. شناسایی مولفه های اساسی فرهنگ سازمانی و خرده فرهنگ ها و اعمال نتایج شناخت در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش
 20. بررسی ویژگی های مناسب نرم افزارهای مدیریت دانش برای شرکت با توجه به فرآیندهای طراحی و اجراء شده
 21. طراحی، تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش سازمانی

 

نیازسنجی دوره‌های آموزشی

ضمن پیاده‌سازی و اجرای مکانیزم‌های طراحی شده،برخی دوره های آموزشی برای کلیه پرسنل سازمان برگزار می شود و دیگر دوره های تخصصی برای افراد نقش آفرین در پروژه مشاوره مدیریت دانش تشکیل می گردد. برگزاری این دوره‌ها در چارچوب تعهدات پروژه مشاوره مدیریت دانش شرکت می باشد.

 • مدیریت دانش
 • استاندارد بین المللی سیستم مدیریت دانش ISO 30401
 • کارگاه آموزشی استخراج دانش سازمانی
 • کارگاه ارزیابی دانش
 • کارگاه آموزشی ممیزی فرآیند مدیریت دانش سازمان
 • اصول و مبانی مستندسازی دانش
استانداردهای مرجع

 

صحه‌گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه
 • پیاده‌سازی فرآیند و اجرایی شدن سیستم مدیریت دانش شرکت مطابق با گانت چارت طرح ریزی شده،
 • گردآوری داده‌ها و محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد دانش،
 • ثبت و مستندسازی دانش های سازمانی

 

اجرای پروژه مشاوره مدیریت دانش در شرکت نان رضوی

اجرای پروژه مشاوره مدیریت دانش در شرکت نان رضوی – واحد تحقیق و توسعه