شرح خدمات مشاوره مدیریت ریسک

 

طرح اقدام و مراحل کلی پروژه مشاوره مدیریت ریسک
 1. شناخت وضع موجود شرکت و تحلیل فرآیندها و سیستم مدیریت سازمان
 2. ارائه گزارش ارزیابی اولیه
 3. تهیه گانت چارت پروژه و زمانبندی آن
 4. تعریف نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمان
 5. طراحی یا بازطراحی ساختار سازمانی و ایجاد مسئولیت هایی مرتبط با مبحث مدیریت ریسک در سازمان
 6. بازنگری و به روزآوری شناسنامه های شغلی و شرح وظایف کارکنان با توجه به نقش ها و مسئولیت های تعریف شده در حوزه مدیریت ریسک سازمان
 7. ایجاد تفکر و نگاه استراتژیک به مدیریت ریسک نزد مدیران ارشد و میانی سازمان
 8. تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت ریسک سازمان
 9. ترویج و گسترش تفکر مبتنی بر ریسک در سازمان
 10. برنامه‌ریزی سیستم اجرایی مدیریت ریسک سازمان در راستای استراتژی های کلان کسب و کار و هماهنگ با استراتژی های سطح کارکردی همچون استراتژی تولید، استراتژی مالی، استراتژی مدیریت دارایی های سازمان و . . .
 11. طراحی رویه انجام فعالیت های اصلی فرآیند مدیریت ریسک
 12. تهیه و تدوین مستندات مورد نیاز
 13. شناسایی ریسک های سازمان در دسته های ریسک های استراتژیک ، ریسک های عملیاتی، ریسک های انطباق، ریسک های شهرت، نام نیک و وجهه شرکت
 14. تعریف ساختار شکست ریسک سازمان
 15. طراحی، تعریف و پایش شاخص های کلیدی ریسک سازمان
 16. تعیین اشتهای ریسک سازمان (ذائقه ریسک – Risk Appetite)
 17. اجرای روش های تحلیل کیفی ریسک
 18. به کارگیری تکنیک های کمی تحلیل ریسک سازمان
 19. پیاده سازی رویکردهای اصلی مدیریت ریسک پروژه های سازمان با مدل  PMBOK
 20. طراحی و استقرار سیستم مدیریت ریسک با مدل استاندارد بین المللی ISO 31000 (با سه پایه اصول و مبانی، چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک)
 21. بررسی نیاز به اجرای سیستم مدیریت ریسک با روش و مدل کوزو   COSO Modelدر صورت تشخیص ضرورت جهت تحلیل و مدیریت ریسک های سازمان در سطح بنگاه Enterprise
 22. بررسی زمینه های پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت ریسک  ISO 31000:2018
 23. طرح ریزی اقدامات رسیدگی به ریسک های اولویت بندی شده
 24. بررسی نیاز سازمان به یک نرم افزار برای مدیریت ریسک های فرآیندها، عملیات و سیستم مدیریت شرکت
 25. طراحی و ایجاد داشبورد مدیریت ریسک های سازمان
پروژه مشاوره مدیریت ریسک - نمونه ساختار شکست ریسک RBS

پروژه مشاوره مدیریت ریسک – نمونه ساختار شکست ریسک RBS

نیازسنجی دوره‌های آموزشی

ضمن پیاده‌سازی و اجرای مکانیزم‌های طراحی شده، برخی دوره های آموزشی برای کلیه پرسنل سازمان برگزار می شود و دیگر دوره های تخصصی برای افراد نقش آفرین در پروژه مشاوره مدیریت ریسک تشکیل می گردد. برگزاری این دوره‌ها در چارچوب تعهدات پروژه مشاوره مدیریت ریسک شرکت می باشد.

 

استانداردهای مرجع
پروژه مشاوره مدیریت ریسک - نمونه شناسنامه ریسک

پروژه مشاوره مدیریت ریسک – نمونه شناسنامه ریسک

صحه‌گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه
 • پیاده‌سازی فرآیند و اجرایی شدن سیستم مدیریت ریسک شرکت مطابق با گانت چارت طرح ریزی شده،
 • برگزاری دوره های آموزشی
 • تهیه داشبورد مدیریت ریسک های سازمان

 

*******

 

 • پروژه مشاوره سیستم مدیریت و تدوین روش های اجرایی و مستندات شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک های مالی، استراتژیک، عملیاتی و انطباق شرکت قند تربت (هلدینگ سازمان اقتصادی رضوی)
مشاوره مدیریت ریسک در شرکت قند تربت - زیرمجموعه هلدینگ سازمان اقتصادی رضوی

مشاوره مدیریت ریسک در شرکت قند تربت – زیرمجموعه هلدینگ سازمان اقتصادی رضوی

 

 

تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در محل شرکت پایندان ۲

تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در محل شرکت پایندان (مجری پروژه های انتقال، پالایشگاهی و دریایی)