شرح خدمات مشاوره طراحی شاخص های کلیدی عملکرد

خدمات مشاوره طراحی شاخص های کلیدی عملکرد نقطه قوتی برای هر سازمانی محسوب می شود. به کارگیری این مکانیزم و طراحی یا بازطراحی شاخص های کلیدی عملکرد موجب می شود که سازمان امکان بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خود و بازار را پیدا کرده، همچنین اثرات نامطلوب و آسیب های ناشی از تهدیدهایی که پیرامون کسب و کار شرکت وجود دارند را به حداقل رسانده و سازمان را در برابر آنها مقاوم و توانمند سازد. چرا که سازمان با توجه به پایش و رصدی که از شرایط عملیات داخلی خود و محیط بیرون انجام می دهد، آگاهی محیطی لازم و کافی را از محدوده داخل و خارج سازمان به دست می آورد. این مهم به این مقصد سازمان را می رساند که مکانیزم های تصمیم گیری خود را بر پایه واقعیت یا همان داده های به روز و موثق بنا نماید. اجرای این پروژه، هر کدام از فرآیندها و زیرفرآیندهای سازمان را به لحاظ اداره و مدیریت در سطح بالاتری قرار می دهد.

 

مزیت ها و منافع

اجرای پروژه طراحی و تعریف شاخص ها یا بازتعریف و بازطراحی شاخص های کلیدی عملکرد، سازمان را دارای مزایای قابل توجهی می کند.

 1. افزایش اثربخشی فرآیندهای کسب و کار سازمان
 2. بهبود کارایی عملیات شرکت
 3. بهبود عوامل جزئی بهره وری تولید
 4. تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها

 

مراحل اجرایی پروژه طراحی و تعریف شاخص های کلیدی عملکرد
 • طرح ریزی پروژه و تهیه گانت چارت اجرایی آن
 • تشکیل تیم پروژه از کارشناسان و مسئولان مرتبط
 • آموزش نفرات تیم و توجیه آنها نسبت به نقش و نوع فعالیت هر یک
 • مطالعه شرایط کنونی و ثبت نحوه فعالیت های اندازه گیری عملکرد
 • ترسیم دیاگرام ها و نمودارهای انجام مراحل فعالیت های تغییر
 • دسته بندی شاخص های اندازه گیری فرآیندها و فعالیت ها
 • طراحی شاخص ها
 • ارزیابی سیستم های طراحی شده
 • اجرا و پیاده سازی شاخص ها
 • مطالعه و تعیین میزان بهبود در شاخص ها
 • مدون نمودن سیستم ها و رویه های طرح ریزی شده
 • حصول اطمینان از تداوم اجرای فعالیت ها و وظایف مطابق سیستم بهبود یافته

 

نیازسنجی آموزشی
 • کارگاه آموزشی راه حل های بهبود محور مبتنی بر اندازه گیری فرآیندها
 • دوره آموزشی تحلیل داده ها
 • دوره آموزشی طراحی شاخص های کلیدی عملکرد
 • دوره آموزشی روش های حل مسئله

 

صحه گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه
 • اندازه گیری شاخص ها و ترسیم نمودارها
 • بهبود شاخص های اثربخشی و کارایی