مشاوره مدیریت منابع انسانی

 

مشاوره پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت منابع انسانی ISO 30400
مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰

 

نیروهای انسانی سازمان، کسانی که برای نیل به اهداف سازمان تلاش و کوشش می کنند شایسته توجه، احترام و تدبیر هستند، صاحب‌نظری سراغ ندارم که نقش و جایگاه منابع و سرمایه‌های انسانی را در دست‌یابی به اهداف کسب و کار، مأموریت سازمان و مسئولیت اجتماعی شرکت، پراهمیت نداند و بزرگ نشمارد. مشاوره مدیریت منابع انسانی

طراحی و چگونگی استقرار فرآیند و زیرسیستم‌های مدیریت منابع انسانی با توجه به شرایط سازمان‌ها از شرکتی به دیگری متفاوت خواهد بود. این تفاوت‌ها بر اساس عواملی همچون استراتژی کلان کسب و کار، نوع محصولات و خدمات سازمان، فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی سازمان و همچنین اندازه و بزرگی سازمان به‌وجود می‌آیند و مهم است که بنابر وزن و اهمیت آن ها در طرح‌ریزی سیستم مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شوند.

از همین‌رو پیش از آغاز طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی و پیاده‌سازی آن، واحد منابع انسانی و فرآیندهای مرتبط در سازمان، مطابق چک‌لیست‌های مرتبط، مورد ارزیابی و ممیزی قرار خواهند گرفت تا شناخت کافی از سازمان، عملیات و فعالیت‌های آن به‌دست‌آید.

 

طرح اقدام و مراحل کلی پروژه مشاوره مدیریت منابع انسانی
 1. شناخت وضع موجود شرکت بر اساس ارزیابی، مساله یابی و عارضه یابی نظام‌مند مانند مدل ۳۴۰۰۰ تعالی منابع انسانی
 2. ارائه گزارش ارزیابی اولیه از شرایط منابع انسانی سازمان به مدیریت
 3. تهیه گانت چارت پروژه و زمانبندی آن
 4. تعریف نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمان
 5. طراحی یا بازطراحی ساختار سازمانی با روش‌های سازمان‌دهی نیروهای انسانی و رویکردهای طراحی ساختار سازمانی
 6. ایجاد تفکر و نگاه استراتژیک به منابع انسانی و چگونگی رویکرد به مدیریت استراتژیک منابع انسانی نزد مدیران ارشد و میانی سازمان
 7. تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
 8. برنامه‌ریزی نیروهای انسانی در راستای استراتژی های کلان کسب و کار و هماهنگ با استراتژی های سطح کارکردی همچون استراتژی تولید، استراتژی مالی، استراتژی مدیریت دارایی های سازمان و . . .
 9. برآورد میزان نیاز به نیروهای انسانی و انجام برنامه ریزی نیروهای انسانی در مقاطع یک سال و سه سال بعد
 10. ایجاد مکانیزم های موثر برای تأمین نیروی انسانی واجد شایستگی و صلاحیت
 11. تعیین و تدوین مدارک شرایط احراز صلاحیت هر شغل و مکانیزم بررسی شایستگی متقاضیان استخدام
 12. طراحی رویه انجام فعالیت های اصلی فرآیند آموزش شامل نیازسنجی، طراحی برنامه آموزشی و اجرای تقویم آموزشی و تدوین مستندات مورد نیاز
 13. گزینش روش ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی (رویکرد چهار مرحله ای کرک پاتریک)
 14. طراحی سیستم رتبه بندی شغل های تعریف شده مطابق با الگویی متناسب با شرایط داخلی شرکت
 15. طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
 16. طرح ریزی و اجرای مکانیزم های موثر جلب مشارکت کارکنان
 17. برنامه ریزی پیاده سازی نظام پیشنهادها ضمن در نظر گرفتن آسیب ها
 18. تعیین رویکردهای توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی و به کارگیری رویه های اثربخش رایج آن
 19. طراحی رویه ها و مکانیزم های مناسب انگیزش نیروهای انسانی سازمان با توجه به بافت و ماهیت سازمان
 20. اجرای رویه های ممیزی و بهبود سطح ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای کارکنان
 21. بررسی زمینه های پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت منابع انسانی ISO 30400:2016
 22. شناسایی مولفه های اساسی فرهنگ سازمانی و خرده فرهنگ ها و اعمال نتایج شناخت در طراحی و پیاده سازی سیستم و فرآیند مدیریت منابع انسانی شرکت
 23. پیاده سازی سیستم مدیریت دانش سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی
 24. بررسی ویژگی های مناسب نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی برای شرکت با توجه به فرآیندهای طراحی و اجراء شده
 25. طراحی، تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت منابع انسانی

 

نیازسنجی دوره‌های آموزشی

ضمن پیاده‌سازی و اجرای مکانیزم‌های طراحی شده، کلیه پرسنل سازمان تحت آموزش‌های لازم قرار خواهند گرفت. برگزاری این دوره‌ها در چارچوب تعهدات پروژه مشاوره مدیریت منابع انسانی می باشد.

 • دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • سیستم مدیریت منابع انسانی ISO 30400
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰
 • مدیریت رفتار سازمانی

 

استانداردهای مرجع
 • سیستم مدیریت منابع انسانی ISO 30400
 • مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰

 

صحه‌گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه

پیاده‌سازی فرآیند و اجرایی شدن سیستم مدیریت منابع انسانی شرکت، گردآوری داده‌ها و محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد و مشاهده روند شاخص‌ها در جهت بهبود فرآیند مدیریت منابع انسانی