آموزش ۵S در دوره آموزشی ۵S – شرح مفاد و نحوه برگزاری دوره نظام آراستگی محیط کار

آموزش ۵S در دوره و کارگاه آموزشی ۵S

مدت دوره  :  ۱۲ ساعت در ۲ روز  – هر روز ۶  ساعت ساعت برگزاری :    ۸    تا    ۱۴
تاریخ برگزاری :  با هماهنگی سازمان
نوع دوره آموزشی

دوره ۵S و کارگاه آموزشی ۵S نظام آراستگی محیط کار از نوع دوره‌های مهارت‌محور (مبتنی بر کسب شایستگی) می باشد.

بخشی از محتوای دوره نیز با هدف آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی طراحی شده است.

اهداف برگزاری دوره نظام آراستگی و آموزش ۵S (اهداف دانشی و اهداف مهارتی)

·         ارائه آگاهی‌های لازم به کارکنان سازمان جهت درک و پذیرش نظام آراستگی محیط کار ۵S  به عنوان یک زیرساخت و بستری مناسب برای پیاده‌سازی سیستم ها و ابزارهای متنوع مدیریتی

·         بهبود شرایط محیط کاری برای کارکنان با هدف ارتقاء روحیه کاری و افزایش سطح انگیزش پرسنل

·         آماده کردن فضای کاری سازمان برای اجرای برنامه‌های افزایش بهره وری

·         ایجاد ساختاری نظام مند و استاندارد جهت ویژگی‌ها و مشخصات فیزیکی و هم روانی محیط کار

·         ایجاد انضباط فکری و ذهنی در نیروهای انسانی سازمان با رویکرد تحقق اهداف و مأموریت سازمان

مخاطبان :

مدیران ارشد ☐      مدیران میانی þ       سرپرستان و کارشناسان ارشد þ          کارشناسان þ         کارکنان ☐

شایستگی‌های پایه (پیش‌نیازها) :  برای دوره طراحی شده حاضر، پیش‌نیاز ضرورت ندارد.
سرفصل ها ، محتوا و مطالب دوره و کارگاه آموزشی ۵S

 1. تشریح مفاهیم و اصطلاحات حوزه نظام آراستگی محیط کار ۵S
 2. آشنایی با واژگان و تعاریف نظام آراستگی محیط کار ۵S و همچنین سیستم مدیریت آراستگی در استاندارد ملی مدیریت فراگیر INSO 13000
 3. تشریح مفهوم تفکر سیستمی و اهمیت داشتن رویکرد سیستمی به نظام آراستگی محیط کار
 4. شرح مزایا و منافع به کارگیری نظام آراستگی ۵S  در سازمان ها و درک ارتباط این سیستم با ارتقاء بهره وری
 5. توضیح روش‌های ارزیابی شرایط محیط کاری سازمان و گزارش‌دهی مستند آن
 6. سازمان‌دهی مسئولیت ها، طراحی ساختار اجرایی و تقسیم وظیفه پروژه پیاده سازی نظام آراستگی
 7. تعیین نقش، جایگاه و مسئولیت های تیم راهبری نظام آراستگی محیط کار
 8. تعیین سطح و میزان مورد نیاز برای مستندسازی و تهیه و تدوین مدارک نظام آراستگی محیط کار
 9. تشریح فرآیند بهبود مداوم و اجرای الزام استاندارد مبنی بر بهبود پیوسته اثربخشی نظام آراستگی

۱۰٫ آشنایی با استاندارد ملی INSO 22420 : 2018  سیستم مدیریت آراستگی Management System Orderliness (7S) – Requirements

 1. تعریف جایگاه نظام آراستگی محیط کار در سیستم مدیریت یکپارچه سازمان و تعیین ارتباطات و تعاملات این دو
 2. تعریف دامنه کاربرد فیزیکی سیستم آراستگی و تهیه لی‌اوت با نام‌گذاری و کدینگ مناطق و تعیین مسئولان آنها
 3. تشریح الزامات نظام آراستگی محیط کار ۵S و توضیح بندهای استاندارد سیستم مدیریت آراستگی INSO 22420 : 2018 در فرآیند سواسازی شامل برقراری مقررات و استانداردهای مشخص سواسازی اقلام مختلف ضروری، کم کاربرد و اضافی و اجرای سواسازی محیط کار، ابزار و وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ، ضایعات و اسناد و مدارک
 4. تشریح الزامات سامان‌دهی محیط کار شامل تعیین تکلیف، جابه‌جایی، نقل و انتقال، چیدمان، نگهداری محصول و اقلام دیگر
 5. تشریح الزامات استاندارد در سترون سازی و پاکیزگی مشتمل بر ریشه یابی آلودگی ها، طرح ریزی پاکیزگی و بهداشت، حمل زباله ها و مدیریت پسماندها
 6. رویه شناسایی موقعیت های مناسب و نیازمند آیتم‌های بصری و اجرای تکنیک‌های مدیریت دیداری در آنها
 7. طراحی شاخص های کلیدی عملکرد KPIs کاربردی و مناسب در حوزه مدیریت آراستگی
 8. شرح ضرورت ارتباط سیستم انگیزشی (و همچنین سیستم ارزیابی عملکرد) برای اجرای پایدار سیستم آراستگی محیط کار
 9. تشریح روش استفاده از پیام‌های آگاهی‌دهی، انگیزشی و بازی‌گون‌سازی gamification در نظام آراستگی محیط کار
 10. تشریح تکنیک استانداردسازی برای تثبیت نتایج به دست آمده پروژه اجرا شده
 11. نکات مهم انجام موثر ممیزی داخلی نظام آراستگی محیط کار توسط ممیزان داخلی یا ممیز دوم شخص
 12. توضیح روش دادن فراخوان به عموم کارکنان برای ارائه ایده و پیشنهاد جهت بهبود سیستم مدیریت آراستگی
 13. توضیح رویه ثبت درس‌آموخته های اجرای پروژه ۵S نظام آراستگی محیط کار
 14. شرح مبانی تفکر ناب شامل شناسایی فعالیت های دارای ارزش افزوده، تشخیص موقعیت‌های اتلاف و بهبود آنها
 15. ارائه شیوه های اجرایی نظام آراستگی ۵S در محیط کار اداری و سازمان های خدماتی و واحدهای ستادی
 16. تشریح نکات و ارائه توصیه های کاربردی برای نظم بخشیدن به فضای رایانه ای شامل شبکه و رایانه های فردی
 17. به کارگیری تکنیک‌های رهبری، آموزه‌های مربی‌گری و مسائل مدیریت رفتار سازمانی در هدایت روند تغییرات اجرای نظام آراستگی محیط کار
 18. نمایش و شرح آسیب‌های رایج و مشکلات متداول در اجرای نظام آراستگی محیط کار در سازمان‌های کشور
 19. نمایش فیلم و تصاویر بهترین تجربیات، الگوهای موفق و اجراهای عالی نظام آراستگی محیط کار

·         نقش آفرینی با سناریو

·         اجرای بازی آموزشی ۵S

·         پاسخ به پرسش‌ها

·         آزمون کتبی

مدرس دوره آموزش ۵S  :

حسین عبدی کارشناس ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی

رزومه به پیوست ارائه شده است.

طرح

کارگاه های

آموزشی ۵S

زمان

شرح

روز اول – صبح o        کارگاه کاربرد هوش هیجانی و انگیزش در اجرا و پیاده سازی مطلوب نظام آراستگی محیط کار
روز اول – عصر o        کارگاه تکنیک مدیریت دیداری Visual Management
روز دوم – صبح o        نظام آراستگی محیط کار در محیط اداری، دفتری و رایانه ها

o        استانداردسازی و رویه‌های استاندارد کردن فعالیت‌ها و موضوع‌های کاری

روز دوم – عصر o        کارگاه ممیزی نظام آراستگی محیط کار ۵S
تعیین سطح یادگیری و ارزیابی اثربخشی آموزشی :

– هماهنگی و برنامه ریزی انجام یک آزمون کتبی و سنجش سطح یادگیری فراگیران در درک مفاهیم

– اجرای پروسه سنجش اثربخشی دوره آموزشی مطابق مدل چهارسطحی کرک پاتریک شامل :

·         سطح یک : واکنش،

·         سطح دو : یادگیری،

·         سطح سه : رفتار و

·         سطح چهار : نتیجه

معیارهای اثربخشی آموزش در سطوح چهارگانه :

– سطح ۱ : واکنش

داشتن واکنش مثبت نسبت به دوره برگزار شده شامل فضای آموزش، مدرس، جزوه و محتوای دوره

– سطح ۲ : یادگیری

کسب نمره بالاتر از متوسط در آزمون کتبی (برای این افراد گواهینامه حضور و گذراندن دوره صادر می شود)

– سطح ۳ : رفتار

·         مشاهده تغییر در رفتارهای فراگیران در محیط کار

·         ارزیابی مافوق مستقیم و گزارش مشاهده محسوس تغییر در نگرش و رویکرد کاری فرد

·         تحول در انجام فعالیت ها، کارها و وظایف شغلی مطابق آموزه های دریافت شده

·         استفاده از ادبیات و به کارگیری اصطلاحات و واژگان به کار رفته در دوره آموزشی

– سطح ۴ : نتیجه

مقایسه شاخص‌های عملکردی قابل اندازه گیری در مقاطع پیش و پس از برگزاری دوره

منابع و امکانات برگزاری دوره آموزشی :

– محیط فیزیکی مناسب تشکیل کلاس متناسب با تعداد نفرات

– تجهیزات آموزشی : ویدئوپروژکتور، وایت بورد، سیستم صوتی (در صورت نیاز)، رایانه

– محتوای آموزشی : فایل ارائه کلاسی (جزوه آموزشی)

– تنظیم مناسبات و رعایت پروتوکل‌های بهداشتی

منابع و مراجع :

–  ۵S For Service Organizations And Offices : A Lean Look At Improvements, DEBASHIS SARKAR

–  The 5S Playbook: A Step-by-Step Guideline for the Lean Practitioner, Chris A. Ortiz

استاندارد ملی INSO 22420:2018  سیستم مدیریت آراستگی Management System Orderliness Requirements

–  ۵S Made Easy A Step-by-Step Guide to Implementingand Sustaining Your 5S Program

– استاندارد ملی مدیریت فراگیر INSO 13000

– نظامنامه ها و کتابچه‌های اجرایی الزامات نظام آراستگی محیط کار

متد آموزش ۵S :

– سخنرانی، ارائه مفاهیم و مبانی، تشریح مدل ها و رویکردها

– تکرار، جمع بندی، بازآموزی و پرسش های متعدد از فراگیران و جلب مشارکت آنها

– ارائه مثال، موردکاوی

– به کارگیری استدلال قیاسی و استدلال استقرایی در تشریح مطالب

– کارگاه آموزشی، ارائه تمرین و انجام آن در کلاس، بررسی نتایج و دادن بازخورد و اصلاح کارهای انجام شده

– هماهنگی و توجیه تعدادی از افراد حاضر در دوره برای اجرای سناریوهای از پیش طراحی شده

مواد و محتواهای آموزشی ۵S :

·         فایل ارائه کلاسی حاوی ۱۹۹ اسلاید

که شامل مدل ها و همچنین اسلایدهای حاوی متن برای مطالعه پس از کلاس جهت خودآموزی فراگیران می باشد.

·         منابع کمکی شامل کتاب و معرفی وب سایت

·         نمایش فیلم

قیمت دوره آموزش ۵S : صورت حساب ارائه خدمات آموزشی به پیوست ارائه شده است.
توضیحات :

o        سرفصل های ارائه شده مطابق با نظر و بازخورد سازمان کارفرما قابل اصلاح و بازنگری می باشد.

o        در روش برگزاری دوره ۵S به شیوه حضوری، در صورت رعایت پروتوکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی، محدودیتی در تعداد نفرات وجود ندارد.

 

دوره آموزشی 5S نظام آراستگی محیط کار شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

دوره آموزشی ۵S نظام آراستگی محیط کار شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 

 

کارگاه آموزشی ممیزی 5S نظام آراستگی محیط کار شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

کارگاه آموزشی ممیزی ۵S نظام آراستگی محیط کار شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

 

 

آموزش نظام آراستگی محیط کار ۵S در محل شرکت پترو فولاد بهمن (تهران – زعفرانیه)

آموزش نظام آراستگی محیط کار در محل شرکت پترو فولاد بهمن تهران زعفرانیه

آموزش نظام آراستگی محیط کار در محل شرکت دانش بنیان پترو فولاد بهمن – تهران ، زعفرانیه

 

مشاوره ۵S پیاده سازی نظام آراستگی در کارخانه کاشی - گام اول تفکیک

مشاوره اجرای پروژه ۵S – نظام آراستگی در کارخانه کاشی – گام اول تفکیک

 

 

اجرای ممیزی نظام آراستگی ۵S در مپ - سازمان مدیریت پسماند شهرداری

اجرای ممیزی ۵S نظام آراستگی در مپ – سازمان مدیریت پسماند

 

 

تدریس دوره و آموزش 5S نظام آراستگی محیط کار در محل دفتر مرکزی شرکت کاشی توس

تدریس دوره آموزشی ۵S نظام آراستگی محیط کار در محل دفتر و ستاد مرکزی شرکت کاشی توس

 

برگزاری دوره آموزشی 5S نظام آراستگی 5S در شرکت نفت سپاهان

برگزاری دوره حضوری آموزش نظام آراستگی ۵S در شرکت نفت سپاهان

برگزاری دوره آموزشی ۵S نظام آراستگی در شرکت نفت سپاهان – سایت تهران