دوره آموزشی مدیریت دانش

شناسنامه دوره آموزشی مدیریت دانش
مدت دوره :  ۱۶   (تا ۲۴ساعت)
تاریخ برگزاری : طی دو روز  (تا سه روز)
اهداف برگزاری این دوره چیست؟

آگاهی از اهمیت نقش و جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف تجاری و کیفی شرکت

ایجاد توانایی در فراگیران جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت دانش سازمانی

حاضران در این دوره چه می‌آموزند؟

 1. تاریخچه مدیریت دانش
 2. مقدمه، ضرورت توجه جدی به مدیریت دانش
 3. مبانی و مفاهیم اساسی مدیریت دانش
 4. واژگان، اصطلاحات و تعاریف حوزه مدیریت دانش
 5. روش ارزیابی وضعیت مدیریت دانش سازمان
 6. خودارزیابی با پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش سازمان با مدل سازمان بهره وری آسیایی
 7. آشنایی با اولین استاندارد بین المللی سیستم مدیریت دانش، ISO 30401:2018
 8. شناسایی منابع دانشی سازمان
 9. روش های مدیریت دارایی های دانشی سازمان
 10. تعیین اهداف و نیازهای دانشی سازمان
 11. متدهای مناسب برای کسب و اخذ دانش
 12. رویه های به اشتراک گذاری و تسهیم دانش سازمانی

·         آزمون کتبی

·         پاسخ به پرسش‌ها

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)