دوره آموزشی سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO IEC 17025:2017

 

مدت دوره : ۱۶ ساعت و دو روز  (یا ۲۱ ساعت و سه روز)
 

اهداف برگزاری دوره آموزشی ISO IEC 17025 چیست؟

·         آشنایی کارکنان فنی و مدیریتی آزمایشگاه (آزمون و کالیبراسیون) نسبت به سیستم مدیریت آزمایشگاه جهت اجراء و پیاده سازی الزامات و بندهای استاندارد

·         سیستماتیک کردن نحوه انجام فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی آزمایشگاه

·         ارتقاء سطح کیفیت خدمات آزمون و کالیبراسیون

·         آشنایی پرسنل با تغییرات در ویرایش ۲۰۱۷ و الزامات جدید استاندارد ISO 17025

·         ايجاد اطمينان و اعتماد نزد استفاده کنندگان از خدمات آزمایشگاه (مشتريان داخلی و خارجی) نسبت به اعتبار نتایج آزمون

 

در این دوره چه می آموزید؟

·         معرفی سازمان جهانی استانداردها ISO و نهاد اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهیILAC

·         ارائه نحوه پیاده سازی سیستم، ممیزی و اخذ گواهی نامه استاندارد و گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد

·         ارائه مفاهیم، مبانی و تعاريف حوزه آزمایشگاه مندرج در استاندارد ISO IEC 17000

·         تهیه و تدوین بیانیه های بی طرفی و محرمانگی

·         تشريح الزامات سيستم مديريت آزمایشگاه و توضیح بندها و الزامات  ISO IEC 17025 شامل

o        الزامات عمومی

o        الزامات ساختاری

o        الزامات منابع

o        الزامات فرآیند

o        و الزامات سیستم مدیریت

·         تعیین دامنه کاربرد آزمایشگاه

·         تعریف شرایط احراز صلاحیت و شایستگی منابع انسانی آزمایشگاه

·         پایش شرایط محيطي کار

·         صحه گذاري روش هاي آزمون و کاليبراسيون

·         رویه های نمونه‌برداري

·         تضمين کيفيت نتايج آزمون و کاليبراسيون

·         گزارش‌دهي نتايج

·         آموزش تهیه و تدوین مدارک و مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت و مستندسازی و نگهداری سوابق

·         شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک ها و فرصت ها

·         شرح رویه های اقدامات اصلاحی، بهبود مستمر و بازنگری مدیریت

·         ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه

·         مدیریت ارتباط با مشتری شامل سنجش رضایت و مدیریت شکایات مشتریان

·         قابلیت ردیابی اندازه گیری

·         کنترل کار نامنطبق

·         محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری

·         کارگاه آموزشی

این دوره آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

گذراندن این دوره برای نماینده مدیریت، مدیر آزمایشگاه، مدیر فنی، مدیر کیفی و تکنسین ها و کارکنان آزمایشگاه توصیه می گردد.

انجام آزمون، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره :

برای کارکنانی که در دوره حضور داشته اند، پس از گذشت مدت زمانی حدود دو تا سه هفته، بهتر است که یک یا دو نوبت جلسه مطالعه فردی یا گروهی متن استاندارد سیستم مدیریت آزمایشگاه برگزار شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود که پس از برگزاری جلسه بازآموزی، فراگیران در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی مانند عدم قطعیت در اندازه گیری، سنجیده شود.

محتوای آزمون و پرسش های آن توسط مدرس دوره، طراحی و ارسال می گردد.