نوشته‌ها

مکانیزم محاسبه شاخص تعیین حیطه نظارت، روشی برای تعیین تعداد پرسنل تحت نظارت یک مدیر یا سرپرست

ادامه متن

ارزیابی روش سنتی طراحی ساختار سازمانی و بررسی نقاط قوت و ضعف نمودار سازمانی سلسله مراتبی یا وظیفه ای

ادامه متن

تعدادی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری سطح عملكرد سازمان در حوزه فروش و مشتری مداری – پیش نیاز برنامه ریزی برای بهبود فرآیند فروش

ادامه متن

سی و پنج توصیه عملی و نکته کاربردی مدیریت برای مدیر ارشد سازمان و مدیران میانی شرکت ها

ادامه متن

به عنوان مدیرعامل سازمان یا مدیر کارخانه با تیم مدیران میانی خود چگونه کار می کنید؟ ۱۲ نکته برای بهبود ارتباطات داخلی مدیریت ارشد با تیم مدیران سازمان

ادامه متن