نوشته‌ها

یک برنامه کاربردی و پروژه الزامی از مدیریت دانش در سطح ملی - ثبت و مستندسازی اطلاعات، تجربه ها، درس آموخته ها و دانش حاصل از حوادث طبیعی

یک برنامه کاربردی و پروژه الزامی از مدیریت دانش در سطح ملی – ثبت و مستندسازی اطلاعات، تجربه ها، درس آموخته ها و دانش حاصل از حوادث طبیعی

ادامه متن

بررسی دانش و درس آموخته های اقدام اصلاحی برای حل مسئله خطاپذیری در کنترل مدارک فنی فرآیند خرید و تأمین

ادامه متن

بررسی و تشریح بند ۸-۵-۱-۴ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 : 2016 با عنوان تصدیق پس از توقف (شات دان) + دانلود نمونه فرم چک لیست

ادامه متن

فهرست قسمت های اصلی، عناوین بندها و اجزاء ویرایش جدید استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

ادامه متن

تشریح مراحل و روند اجرایی فرآیند اقدام اصلاحی با رویکرد سنجش و بهبود اثربخشی

ادامه متن