خدمات مشاوره پیاده سازی و اجرای تکنیک تعویض تک دقیقه ای SMED

اجرای هر کدام از تکنیک های بهبود، خود نقطه قوتی برای هر سازمانی محسوب می شود. هرکدام از این عوامل داخلی موجب این می شود که سازمان امکان بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خود و بازار را پیدا کرده، همچنین اثرات نامطلوب و آسیب های ناشی از تهدیدهایی که پیرامون کسب و کار شرکت وجود دارند را به حداقل رسانده و سازمان را در برابر آنها مقاوم و توانمند سازد.

تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب / کاهش زمان آماده سازی / تغییر سریع خط تولید از استراتژی های موثر و تکنیک های بهبود شناخته شده در سطوح عملیاتی و فرآیندهای ساخت است که کمپانی های بزرگ و معتبر تولیدی صنعتی آن را به کار گرفته اند. این استراتژی بهبود به طور قطع، موثر و اثربخش می باشد. نحوه طرح ریزی و اجرای آن ها بسته به سازمان و مشخصات و ویژگی های آن می باشد. این تکنیک مشابه هر کدام از سیستم های بهبود به لحاظ طرح ریزی، نحوه اجرا و پیاده سازی باید مورد توجه خاص و ویژه قرار گیرد و در مرحله انتهایی پروژه از میزان اثربخشی آنها اطمینان حاصل شده و میزان تحقق اهداف بهبود، اندازه گیری و سنجیده شود.

 

مزیت ها و منافع

اجرای سیستم SMED / تعویض تک دقیقه ای قالب، فرآیندهای عملیاتی و حتی پشتیبانی سازمان را دارای مزایای قابل توجهی می کند.

 1. افزایش انعطاف پذیری در تولید محصولات متنوع
 2. کاهش هزینه های تولید به صورت کلی و کاهش بهای تمام شده ی واحد محصول
 3. بهبود کیفیت شامل کاهش ضایعات ، کاهش دوباره کاری
 4. افزایش راندمان تولید
 5. کاهش نفرساعت نیروی انسانی برای تعویض قالب و تعویض خط
 6. کاهش توقفات برنامه ریزی شده خطوط تولید
 7. امکان یافتن تولید محصولات با تیراژ پایین
 8. کاهش زمان Setup خط تولید
 9. افزایش ظرفیت تولید و بالابردن حجم تولید بدون اضافه کردن تجهیزات سخت افزاری یا نیروی انسانی
 10. کاهش پرت و دورریز مواد اولیه و قطعات نیم ساخته
 11. بهبود عوامل جزئی بهره وری تولید

 

مراحل اجرایی پروژه پیاده سازی تکنیک SMED
 • طرح ریزی پروژه و تهیه گانت چارت اجرایی آن
 • تشکیل تیم پروژه از کارشناسان و مسئولان مرتبط
 • آموزش نفرات تیم و توجیه آنها نسبت به نقش و نوع فعالیت هر یک
 • مطالعه شرایط کنونی و ثبت نحوه فعالیت های تعویض خط تولید به شیوه های مختلف
 • ترسیم دیاگرام ها و نمودارهای انجام مراحل فعالیت های تغییر
 • دسته بندی وظایف و فعالیت ها به دو نوع درونی و بیرونی
 • طراحی راهکارهای ممکن جهت بهبود زمان تغییر و آماده سازی
 • ارزیابی سیستم های طراحی شده
 • اجرا و پیاده سازی تکنیک ها
 • مطالعه و تعیین میزان بهبود در شاخص ها
 • مدون نمودن سیستم ها و رویه های طرح ریزی شده
 • حصول اطمینان از تداوم اجرای فعالیت ها و وظایف مطابق سیستم بهبود یافته

 

نیازسنجی آموزشی
 • آشنایی با مفاهیم، اصول و مبانی تکنیک SMED ، تعویض تک دقیقه ای قالب و کاهش زمان آماده سازی
 • هفت ابزار کیفی
 • مدیریت دیداری
 • اصول کار تیمی
 • نظام آراستگی محیط کار ۵S
 • روش های سیستماتیک حل مسئله

 

صحه گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه
 • کاهش زمان کل تعویض قالب و تغییر خط تولید
 • بهبود شاخص اثربخشی کلی تجهیزات OEE