مراحل اجرایی پروژه و شرح خدمات مشاوره پیاده سازی و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO IEC 17025
و اخذ تأییدیه صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI
 • شناخت وضع موجود واحد بر اساس الزامات استاندارد و تعیین مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی و ارائه گزارش به مدیریت
 • سازمان دهی مسئولان مرتبط با پروژه و تشکیل کمیته راهبردی و تیم اجرایی
 • آموزش الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025 و برگزاری دوره های آموزشی
 • طراحی نمودار سازمانی و ساختار اجرایی آزمایشگاه و جایگاه آن در ساختار سازمان اصلی
 • تعیین سیستم ارتباطی مابین مدیریت کیفیت، مدیریت عملیات فنی و خدمات پشتیبانی
 • مشخص نمودن مسئولیت ها و اختیارات کارکنان دخیل در اجرا و تصدیق فعالیت ها
 • طراحی، بازنگری و اصلاح سیستم ها و مکانیزم های مورد نیاز
 • مستندسازی رویه ها، تهیه و تدوین مدارک و مستندات لازم
 • نگارش مستندات و دستورالعمل های فنی مورد نیاز تست ها و آزمون با استفاده از منابع معتبر قابل ردیابی و یا تدوین استانداردهای داخلی
 • انجام دو نوبت ممیزی داخلی، تربیت ممیزان داخلی و تهیه چک لیست های ممیزی با رویکرد فرآیندی
 • شناسایی پارامترهای عدم قطعیت و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری
 • همکاری مشاور با کارشناسان کارفرما در زمینه تهیه مدارک، مستندات و سوابق مورد نیاز مرکز ملی تأیید صلاحیت، پاسخگویی به ارزیابان و ممیزان حین ممیزی

 

نیازسنجی آموزشی
 • آشنایی با مفاهیم، اصول و مبانی سیستم های مدیریت کیفیت
 • الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه  ISO IEC 17025
 • تضمین کیفیت نتایج (فنون آماری)
 • ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه  ISO 17025
 • مفاهیم، اصول و مبانی کالیبراسیون
 • قابلیت ردیابی اندازه گیری
 • محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری

 

منابع، مراجع فنی و استانداردها (ملی و بین المللی)

 

صحه گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO 17025
 • موفقیت در ممیزی نهایی و دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه  ISO 17025
 • تهیه مستندات لازم و حصول آمادگی برای اخذ تأییدیه آزمایشگاه همکار از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران