دوره آموزشی مدیریت ریسک استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ریسک ISO 31000:2018

دوره آموزشی مدیریت ریسک
مطابق با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ریسک ISO 31000:2018   و استاندارد ملی ایران INSO 13245

 

شناسنامه دوره آموزشی مدیریت ریسک
مدت دوره :  ۱۶ ساعت
تاریخ برگزاری : طی دو روز
اهداف برگزاری این دوره چیست؟

آگاهی از دانش روز در حوزه فرآیند و سیستم مدیریت ریسک

آشنایی با نحوه طرح ریزی پروژه و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک در سازمان

آشنایی با تفکر مبتنی بر ریسک و ترویج آن در مدیریت سازمان

ایجاد توانایی در مسئولان سازمان جهت افزایش سطح اطمینان از تحقق اهداف سازمانی

حاضران در دوره آموزشی مدیریت ریسک، چه می‌آموزند؟

 1. مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت ریسک
 2. اصطلاحات و واژگان مدیریت ریسک
 3. آشنایی با انواع ریسک ها
 4. تفکر مبتنی بر ریسک چیست؟
 5. آشنایی با مفهوم عدم قطعیت و بررسی عدم قطعیت های محیطی
 6. مدیریت ریسک در مقابل مدیریت بحران
 7. کاربردها و مزایای پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت ریسک
 8. روش های شناسایی ریسک ها
 9. متدهای شناسایی فرصت ها
 10. مدیریت ریسک استراتژیک
 11. ابزارها و تکنیک های ارزیابی ریسک
 12. رتبه بندی و تعیین سطح و گرید ریسک
 13. طرح ریزی اقدام پیشگیرانه
 14. سنجش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه
 15. ارائه انواع اقدامات و شیوه های رسیدگی به ریسک ها
 16. پایش و ارزیابی اثربخشی اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
 17. آشنایی با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ریسک  ISO 31000:2018
 18. استاندارد راهنمای سیستم مدیریت ریسک ISO 31004
 19. کارگاه آموزشی

·         آزمون کتبی

·         پاسخ به پرسش‌ها

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

 

دوره آموزشی مدیریت ریسک - فرآیند مدیریت ریسک در استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000 و استاندارد ملی INSO 13245

فرآیند مدیریت ریسک در استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ریسک ISO 31000 و استاندارد ملی INSO 13245