دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

استاندارد مدیریت منابع انسانی ISO 30400:2016

مدل ۳۴۰۰۰ سیستم تعالی منابع انسانی

شناسنامه دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی
مدت دوره :  ۱۶   (تا ۳۲ ساعت) –  این امکان وجود دارد که سرفصل ها و محتوای دوره با توجه به هدف سازمان از برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی و برنامه هایی که برای دوره طراحی شده است، تنظیم گردد.
تاریخ برگزاری : طی دو روز  (تا چهار روز)
اهداف برگزاری این دوره چیست؟

آگاهی از اهمیت نقش و جایگاه مدیریت نظام مند منابع انسانی شرکت در تحقق اهداف سازمانی

دریافت دانش روز در حوزه فرآیندها، سیستم و زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی سازمان

ایجاد توانایی در فراگیران جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت موثر نیروهای انسانی شرکت

سرپرستان سازمان در این دوره چه می‌آموزند؟
 1. مبانی و مفاهیم اساسی مدیریت منابع انسانی
 2. واژگان، اصطلاحات و تعاریف حوزه مدیریت منابع انسانی
 3. نگاه استراتژیک به منابع انسانی و چگونگی رویکرد به مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 4. تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
 5. برنامه ریزی نیروهای انسانی
 6. روش‌های سازمان‌دهی نیروهای انسانی و رویکردهای طراحی ساختار سازمانی
 7. نحوه برنامه‌ریزی نیروهای انسانی در راستای استراتژی های کلان کسب و کار و هماهنگ با استراتژی های سطح کارکردی همچون استراتژی تولید، استراتژی مالی، استراتژی مدیریت دارایی های سازمان و . . .

·         کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی نیروی انسانی

 1. برآورد و تأمین نیروی انسانی
 2. شرایط احراز صلاحیت و بررسی شایستگی متقاضیان استخدام
 3. فعالیت های اصلی فرآیند آموزش شامل نیازسنجی، طراحی برنامه آموزشی و اجرای تقویم آموزشی
 4. روش های ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی (رویکرد چهار مرحله ای کرک پاتریک)
 5. طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
 6. طرح ریزی و اجرای مکانیزم های موثر جلب مشارکت کارکنان
 7. برنامه ریزی پیاده سازی نظام پیشنهادها ضمن در نظر گرفتن آسیب های شایع آن
 8. رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی
 9. روش های انگیزش نیروهای انسانی سازمان
 10. ایمنی و بهداشت کارکنان
 11. آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت منابع انسانی ISO 30400:2016
 12. آشنایی با مدل ۳۴۰۰۰ سیستم تعالی منابع انسانی
 13. بررسی مولفه های اساسی فرهنگ سازمانی و تأثیر خرده فرهنگ ها بر سیستم مدیریت
 14. بررسی ویژگی های مناسب نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی
 15. طراحی و تعریف شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت منابع انسانی
 16. مدیریت دانش سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی
 17. آشنایی با رویکردهای اصلی مدیریت رفتار سازمانی

·         آزمون کتبی

·         پاسخ به پرسش‌ها

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

– شرکت‌کنندگان پس از حضور در این دوره (سه هفته بعد) بایستی بتوانند فرآیندها و زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی را نام ببرند. آنها بایستی بتوانند به صورت خلاصه توضیح دهند که در دوره آموزشی، چه آموخته‌اند؟ و آیا این آموخته‌ها نگاه و رویکرد آنها به منابع انسانی را تغییر داده است؟

– توصیه می‌شود که فراگیران، در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی (و یا شفاهی) که توسط مدرس طراحی و ارسال می‌شود، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی، سنجیده شود.

– برای حاضران در دوره، پس از گذشت مدت زمانی حدود چند هفته، بایستی یک یا دو نوبت جلسه مطالعه گروهی منابع ارائه شده در دوره و دورخوانی مطالب جزوه آموزشی، برگزار شود یا این که بازآموزی خلاصه مطالب دوره، انجام شود.

– در صورتی که در سازمان، امکان مربی‌گری – Coaching نیروها، مهیا می‌باشد، مدیران و کارشناسانی که در دوره حضور داشته اند (خصوصا مدیران واحدهای صفی) تحت تربیت و پرورش قرار گیرند تا آموزه‌ها و دانسته‌های آنان درونی و پایدار شود.

– نتایج ارزیابی و شواهد و مستندات حاصل، به مدیر آموزش و همچنین مدیر مستقیم فراگیران گزارش می‌شود تا در سنجش اثربخشی و دیگر کاربردهای مقتضی استفاده شود.

– اگر سازمان محترم کارفرما از روش چهارمرحله‌ای “کرک پاتریک” یعنی ۱- واکنش، ۲- یادگیری، ۳- رفتار و ۴- نتیجه، برای ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی بهره می‌برد، این امکان وجود دارد که نتایج و شواهد به‌دست‌آمده از سنجش اثربخشی، با مدرس به اشتراک گذاشته شود و برای موارد (احتمالی) عدم اثربخشی، ریشه‌یابی صورت گرفته و اقدامات اصلاحی مناسب، طرح‌ریزی و اجراء گردد.